تشخیص سرطان پستان
درباره سرطان پستان

چگونه سرطان پستان تشخیص داده می شود؟

پزشکان اغلب از آزمایشات بیشتر برای یافتن یا تشخیص سرطان پستان استفاده می کنند.
آنها ممکن است زنان را به یک متخصص پستان یا یک جراح ارجاع دهند.
این بدان معنا نیست که او سرطان یا نیاز به جراحی دارد.