ماموگرافی چیست؟
درباره سرطان پستان

ماموگرافی چیست؟

ماموگرافی تصویربرداری با اشعه ایکس از پستان است.
پزشکان از ماموگرافی برای یافتن علائم اولیه سرطان پستان استفاده می کنند. ماموگرافی منظم بهترین آزمایشاتی است که پزشکان برای یافتن سرطان پستان در اوایل بروز سرطان در بدن، گاهی حداکثر سه سال قبل از احساس سرطان انجام می دهند.