سرطان پستان چیست؟
درباره سرطان پستان

سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان بیماری است که در آن سلولهای پستان از کنترل خارج می شوند.
این سرطان انواع مختلفی دارد و نوع آن بستگی به این دارد که سلولهای پستان به چه سرطانی تبدیل شوند.