سرطان پستان سه گانه منفی
درباره سرطان پستان

سرطان پستان سه گانه منفی

سرطان پستان سه گانه منفی نوعی سرطان پستان است که هیچ یک از گیرنده های معمولی در سرطان پستان را ندارد.