خرده روایت هایی از سلول های زیادی
اخبار

خرده روایت هایی از سلول های زیادی – اولین تصمیم

در این برنامه صحبت از اولین تصمیم هایی ست که باید بعد از ابتلا به سرطان بگیریم، یعنی اعلام بیماری به آشنایان و اینکه می تونیم ازشون درخواست همراهی اثر بخش داشته باشیم.