سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان بیماری است که در آن سلولهای پستان از کنترل خارج می شوند. این سرطان انواع مختلفی دارد و نوع آن بستگی به این دارد که سلولهای پستان به چه سرطانی تبدیل شوند.

سرطان پستان بیماری است که در آن سلولهای پستان از کنترل خارج می شوند.

این سرطان انواع مختلفی دارد و نوع آن بستگی به این دارد که سلولهای پستان به چه سرطانی تبدیل شوند.

سرطان پستان می تواند در قسمت های مختلف پستان شروع شود.

پستان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

لوبول ها

مجاری

بافت هم بند

لوبول ها غدد تولید کننده شیر هستند.

مجاری لوله هایی هستند که شیر را به نوک سینه منتقل می کنند.

بافت هم بند (که از بافت های فیبری و چربی تشکیل شده است) همه چیز را احاطه کرده و در کنار هم نگه می دارد.

بیشتر سرطان های پستان از مجاری یا لوبول شروع می شوند.

مطالب این صفحه آخرین بار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ بروز شده است.

پیمایش به بالا